Personuppgiftspolicy

I denna personuppgiftspolicy beskrivs hur Read Hour Sverige och Läsrörelsen hanterar personuppgifter. Senast uppdaterad: 2022-08-01.

Vid användandet av våra tjänster kan våra användare lämna personuppgifter till oss i egenskap av privatpersoner eller som företrädare för ett företag. Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och deras behandling i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Information om personuppgiftsbehandling

Vi värnar om din personliga integritet. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt. Denna personuppgiftspolicy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in om dig och hur den används. Vi ber dig läsa igenom policyn noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll eftersom den är tillämplig vid all kommunikation mellan oss och dig, oavsett vem du är och vår relation till dig.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter, såsom exempelvis förnamn, efternamn, företagsnamn, e-postadress och telefonnummer, bland annat när du skickar in vårt kontaktformulär eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss.

När du använder vår webbplats, registrerar dig för nyhetsbrev eller på annat sätt lämnar information till oss, samlar vi in den data som din webbläsare överför till oss för att möjliggöra ditt besök på webbplatsen, såsom IP-adress, datum och tid för ditt besök, tidszonskillnad mot Greenwich Mean Time (GMT), vilka undersidor som du besöker, status på access/HTTP–kod, överförd data i varje fall, vilken webbplats som du börjat ditt besök från, webbläsare, operativsystem och gränssnitt, språk och version på din webbläsare.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi har dina kontaktuppgifter registrerade antingen för att du har tagit del av våra tjänster, eller du har någon gång anmält att du vill ha kommunikation från oss exempelvis genom att fylla i ett kontaktformulär.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla, förbättra och utveckla våra tjänster, administrera ditt konto samt fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi använder även dina personuppgifter för att kommunicera med dig om vår verksamhet exempelvis genom nyhetsbrev.

När du lämnar din e-postadress till oss får du automatiskt tillgång till vårt nyhetsbrev och andra utskick. Om du har tackat nej till att få utskick respekterar vi självklart detta och du kommer då inte bli mottagare av sådana utskick. Du kan också när som helst välja att avregistrera dig från ytterligare utskick genom att använda avprenumerationslänken som finns i varje utskick.

Hur delar vi dina uppgifter?

De personuppgifter som vi samlar in kan komma att delas med våra tredjepartsleverantörer och samarbetspartners, men då endast för tillhandahållandet av våra tjänster.

Tredje parter som vi eventuellt delar information om dig med:

Tredjepartsleverantörer

Vi använder oss ibland av leverantörer för att underlätta tillhandahållandet av våra tjänster, t.ex. med avseende på IT-infrastruktur och drifts- och hostingtjänster. Sådana leverantörer är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal som är förenliga med denna policy och agerar endast i enlighet med våra instruktioner.

Av säkerhetsskäl

Vi kan komma att dela dina personuppgifter när detta krävs enligt lag samt för att skydda våra kunder och tjänsters säkerhet samt våra rättigheter.

Säkerhetsåtgärder

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi ingår avtal med våra leverantörer och samarbetspartners rörande deras behandling av dina personuppgifter för att säkerställa att dessa behandlas i enlighet med våra instruktioner. Vidare är tillgången till de utrymmen där personuppgifterna lagras begränsad och våra anställda måste använda sig av en personidentifierare för att få åtkomst till dessa och vi vidtar i övrigt de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda och förhindra obehörig tillgång till dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Du kan när som helst begära att få alla dina personuppgifter raderade.

Dina rättigheter

Du har möjlighet att få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar, oavsett hur dessa samlats in. Sådant besked kan innehålla information om varifrån vi fått personuppgifterna, mottagarna eller kategorierna av mottagare som personuppgifterna delats med och syftet med behandlingen av personuppgifterna. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran med ditt namn och din adress till oss.

Om dina personuppgifter skulle visa sig vara fel eller missvisande har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

Uppdateringar

Vi kan ibland komma att behöva göra uppdateringar eller ändringar av denna Integritetspolicy. Om vi gör detta kommer vi att informera dig på lämpligt sätt och vi ber dig då att noggrant läsa igenom den uppdaterade Integritetspolicyn. Om du godkänner ändringarna behöver du inte göra något. Om du däremot inte godtar den nya versionen av Integritetspolicyn ber vi dig meddela oss. Datumet för den senaste uppdateringen av denna policy anges högst upp i policyn.

Stäng