Olof Buckard

Olof Buckard

Foto: Georg Pfeiff

Olof Buckard, skriftställare och satiriker. Medlem i Läsrörelsens Läsråd sedan starten år 2000.

Vad har läsningen betytt för dig?
För den som erfar läsning som livsuppehållande näring, ges Hans Ruin d. ä:s synsätt en utomordentlig emfas: ”Att läsa skall vara som att segla. Ett tillstånd mer än en rörelse, en försjunkenhet, ett skådande.” Med andra ord, en läsning som övar upp tänkandet, odlar insikten. Och där viktiga ord får en chans att slå rot, att fastna på minnets limstång. Detta till skillnad från sträckläsningens ofta barbariska framfart, men som väl åtnjuter en anslående aktning i somliga litterära kretsar.

Rekommendera en bok
Roger Fjellströms aforism-samling Vinkelben, vilken består av från franska till svenska, känsligt och uppfordrande, överförda kärnspråk av Henri Michaux. Där finns en dold förfarenhet, som säger att jargonger och indoktrinerade tänkesätt merendels är lättfångna och lögnaktiga. Många av Fjellströms sinnrika tolkningar av Michaux har emellanåt i förlagan svårgenomträngliga sentenser vilka sannolikt är hämtade ur textvolymen Affrontements. Affrontement är, som jag ser det, ett för vår tid bärande ord. Det inbegriper såväl sammanstötning, motsättning som sammanfogning.

Edouard Glissant, filosof och poet från Karibien. I svensk översättning föreligger Relationens filosofi – Omfångets poesi. Boken handlar bland annat om opaciteten som relationsskapande. En av översättarna, Christina Kullberg, skriver i förordet: ”Opacitet innebär här textens aktiva motstånd mot att tolkas och förstås på den andres villkor. Alla har rätt att vara obegripliga menar Glissant och understryker att man kan relatera till någon utan att nödvändigtvis förstå henne.”

Stäng